- 25 Czerwiec 2024    |    Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
Ocena użytkowników:  / 20
SłabyŚwietny 

             W Kole nastąpił okres zmian spowodowany: po części chęcią przełamania okresowego uśpienia działalności WZŁ - należało odtworzyć koło wg starych zasad. W większym stopniu przyczyniły się jednakże bardzo istotne zmiany na szczeblu krajowym one to właśnie miały główny wpływ na konieczność zmian i funkcjonowanie koła na nowych zasadach...   

01

 


 • 1956-57 
                           Prezes            kpt. mar. Zieliński Stanisław
                           Łowczy           kpt. mar. Berezowski Albert
                           Sekretarz       st. bosm. Roman Kiciński  
                                                                           (Łowczy Powiatowy)

                 
           Od roku 1956 
  przez  koło przewinęło się kilkunastu myśliwych, którzy ze względów służbowych nie długo zagrzali miejsca. Byli to m in koledzy : ppłk Uszkiewicz, ppłk Karbowski, kot. Polak, kpt. Taras, por. Wajda, por. Pniewski, por. Rama.. Odeszli z koła jego założyciele :   w 1955 - st. bosm. Stefan Celuch - do koła "Foka",w 1957 -  kpt. mar. Albert Berezowski - również do "Foki".  Przybyli do koła w 1957 por. mar. Sr. Miłek, późniejszy prezes koła    od 1960 roku por. St. Suwarski - aktywny członek      

   

   

   

  05

          

 • 1958-60      Prezes                        ppłk Z. Karpowicz  [do 1959]
 •                                                                 mjr L. Kaniewski    [od 1959]
 •                           Łowczy                       kpt. W. Zając
 •                           Sekretarz                   st. bosm. Roman Kiciński   (Łowczy Powiatowy)

 
          Od 1958 roku „Łowiec Polski" zaczyna wychodzić jako dwutygodnik. 1-go kwietnia następuje reaktywowanie spółdzielni "Jedność Łowiecka". Po krajowym Zjeździe delegatów w sierpniu [30-31] na podstawie uchwał należy dokonać podziału obwodów na części A i B, z których jedna tylko w roku może być opolowana, druga zaś jako część ochronno-hodowlana.
W czerwcu 1959 roku Sejm uchwala Ustawę o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim. W dniu 28 sierpnia 1959 roku zgodnie z nakazami ustawy przekazano protokólarnie leśne części obwodów 68 i 97 / dzisiejsze 39, 40, 63/ na całkowite zagospodarowanie i odpowiedzialność za szkody, dla ALP.
          Bardzo ważnym problemem było ukazanie się w dniu 15 października 1959 roku nowego statutu PZŁ, a w sukurs za nim wzorcowego statutu koła łowieckiego. W związku z powyższym wyznaczony zespół w składzie Zając, Miłek, Kiciński i Kaniewski opracowali statut koła, który będzie obowiązywał do 1987 roku.  Opracowany statut jako założyciele podpisało 12 myśliwych:

 •                              Miłek Bronisław,                     Zając Marian,
 •                              Sumis Józef,                           Kiciński Roman,
 •                              Żur Ferdynand,                       Makówka Władysław,
 •                              Karpiński Władysław,             Strzelczyk Walerian,
 •                             Lis Stanisław,                          Suwarski Stanisław,
 •                             Pieślak Kazimierz,                  Kaniewski Leonard

 • 1960-62       Prezes                       kpt. mar D. Miłek
 •                            Łowczy                      chor. K. Pieślak
 •                            Skarbnik                   Józef Sumis
 •                            Sekretarz                  st. bosm. Roman Kiciński   (Łowczy Powiatowy)

          Statut zatwierdzono przez Prez. Pow. Rady Narodowej w Kołobrzegu dnia 20 września 1960 roku oraz przez WRŁ w dniu 14 stycznia 1961 roku. Tak więc po raz drugi staliśmy się kołem "Rybitwa", jednak po to aby uzyskać przywileje z wojska pozostał nr 240. Od tego momentu przyjęliśmy nazwę    Wojskowe Koło Łowieckie Nr 240 "Rybitwa".
Pierwszym zarządem po restytucji kierowali: Prezes   kpt. mar D. Miłek i   Łowczy    chor. K. Pieślak

          W skład PRŁ wchodzi od 1961 roku kol. kpt. Marian Zając który także pełni obowiązki kierownika sekcji strzeleckiej oraz jest członkiem wojewódzkiej komisji oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej.
      


 • 1962-63    Prezes                          mjr Wł. Karpiniuk.
 •                         Łowczy                         kpt. M. Magiera

          Walka z kłusownictwem. Okres ich kadencji to bardzo ostra walka z kłusownikami panoszącymi się w Borku, Dźwirzynie i Sidłowie. Zespół wzorowych myśliwych wzmocnił pierwszy przyjęty do koła cywil kol. Hubert Mechler, który swoim zachowaniem i pracą zasłużył na uznanie wszystkich kolegów. Nieubłagana walka z kłusownictwem doprowadziła do szeregu spraw sądowych i organizacyjnych. Motorem walki z kłusownictwem był kolega Magiera. W tym czasie w Kołobrzegu działa już dobrze zorganizowana PRŁ w oparciu o regulamin zatwierdzony przez NRP [15 czerwiec 1963 rok]
Po nagłej śmierci kol. Romana Kicińskiego [III łowczy powiatowy] w lipcu 1962 roku PRL powołuje na to stanowisko IV-go łowczego powiatowego naszego członka niemacierzystego kol. inż. Zdzisława Milewskiego.

          Współpraca ze szkołami. W rozpisanym konkursie "Każde dziecko przyjacielem zwierząt" uczestniczy w ramach naszych obwodów 10 szkół. W tamtym czasie Zarząd koła powierzył opiekę kolegom nad 10 szkołami podstawowym w terenie. Współpraca ze szkołami układała się właściwie, i choć nasze szkoły nie zajęły czołowych miejsc, ani w kraju, ani w województwie to i tak zostały uhonorowane przez nas w miarę posiadanych możliwości. Ola szkół również dostarczaliśmy materiały w postaci wydawanego od 1962 roku "Łowca Polskiego" dla młodzieży. Współpraca ze szkolnymi kołami LOP przetrwała w szkole w Sławoborzu, Błotnicy i Sarbi do lat 80-tych.

          W 1962 roku trzech naszych kolegów współuczestniczyło w założeniu koła łowieckiego "Ryś" w Dygowie.
Byli to mjr Fabianiak, chor. Strzelczyk i bosm. rez. R. Kiciński. Dwaj pierwsi pozostali w nowo założonym kole. Kolega Roman Kiciński w lipcu tamtego roku odszedł z naszego grona na zawsze. W zmarłym straciliśmy wzorowego myśliwego i serdecznego kolegę.
 


 • 1963-64     Prezes                       kpt.  M. Zając,
 •                         Łowczy                       kpt.  Marian Magiera.

       Rok 1963 - 50-lecie PZŁ. W tym roku kolega Zając M. został odznaczony brązowym medalem "Zasługi Łowieckiej". Uroczyste obchody 50-lecia zorganizowała PRŁ w spółdzielni "Bałtyk". W roku 50-lecia PZŁ do koła przyjęto kolegów :
wojskowych:   kmdr. ppor. Z. Kowszona, chor. K. Piaścika oraz
cywili :              B. Banasiaka, B. Szustaka i E. Zapaśnika.


[01.09.1963]  -  wprowadzono instrukcje NRŁ w sprawie  prawidłowości oceny odstrzału samców zwierzyny płowej,
 


 • 1964-68      Prezes                      mjr  M. Zając
 •                           Łowczy                     kpt  A. Olszewski
 •                           Sekretarz                 kpt  M. Magiera
 •                           Skarbnik                  kol  H. Mechler

          Okres 1964-1968 roku obfitował w rozbudowę i zagospodarowanie obwodów.  Rozwinęła się hodowlą i zwiększono plany pozyskania. Zaczęto przechodzić na nowy system polowań indywidualnych, a to wymagało rozbudowy urządzeń łowieckich. Powstały pierwsze ambony i "wyżki". Wybudowano nowe paśniki- mag. na Leszczynie, Lepinie i Sidłowie
Kolejne zarządy po 1964 roku praktycznie przetrwały już przez całe kadencje, starając się prowadzić hodowlę i gospodarkę zgodnie z wytycznymi i potrzebami chwili.
          Rok "64" do koła przybył: kpt. 3.Rokicki z "Pantery", kpt. Jankowski Grzegorz (w latach 1982-91  inspektor łowiectwa POW), por. E. Woźniak i kol. sier. Adam Łykowski (za wzorowe wyniki w egzaminach wstępnych uzyskał jednocześnie prawa selekcjonera z dopuszczeniem do odstrzałów za dwa lata).
W tym roku odeszli z koła koi. kpt. B. Miłek i st. bosm. rez. Żur Ferdynand.

[1965] - powstaje projekt ubioru wyjściowego dla myśliwych
[01.01.1968] - wprowadzona zostaje zmiana w systemie gromadzenia, dysponowania i rozliczania środków na ochronę łowisk [decentralizacja]
[Od 1968] -  zarządzeniem WZ PZŁ wprowadzono (raz na dwa lata) sprawdzanie broni o gładkich lufach na przydatność do strzelania kulami. Próby przeprowadzała PRL i zwyczaj ten przetrwał do 1975 roku tj.do rozwiązania PRŁ
 


 • 1968-70       
 •                           Prezes                        M.Zając
 •                           Łowczy                       K.Pieślak
 •                           Skarbnik                    H.Mechler
 •                           Sekretarz                   A.Olszewski 
 •                      
 •                           Przew. KR                   M. Magiera

Trzecie dziesięciolecie koło rozpoczynało w składzie 16 osób wojskowych i 10 cywilów.
W związku z ciężką zimą we wszystkich obwodach wystawiono 90 budek dla kuropatw-Kol. A.Łykowski
Przeprowadzono 4 zaplanowane polowania na których pozyskano :
                                                                                               jelenie           2/2/-
                                                                                               sarny             18/10/2
                                                                                               zające           78
                                                                                               dziki               39
                                                                                               lisy                 12
                                                                                               kaczki             80
[01.04.68/] - Z KŁ "Foka" przybył do nas kol. T.Kwieciński
20 maja 68' - odbyło się zebranie wyborcze, na wstępie omawiano budowę strzelnicy w Drzonowie, obchody 20 lecia koła. Budową zajął się zespół a składzie: H.Mechler, T.Kwieciński, K.Pieslak, B.Szustak, M.Zając
W sierpniu 68' - w obwodzie 89 i 89a polowano na kaczki- 25, królem został kol. B.Szustak. Polowanie w ramach obchodów 20 lecia koła a dniu 11.10.68  na Mysłowicach prowadził kol. K.Pieślak [ pokot 6 dzików i 2 lisy ]  królem został kol. J.Rokicki [1+1],

na 04.11.1968 - zaplanowano zabawę hubertowską w klubie marynarza w jw. 2547, na zakończenie obchodów 11.11 przeprowadzono polowanie na Rokosowie.
[20.11.68/]  - Po pomyślnym zdaniu egzaminów przyjęto do koła kol. Al.Pacochę
Tradycyjne grudniowe polowanie na zające dało38 sztuk i lisa, królem zastał kol. K.Maroń-5 zajęcy


Od 1969 roku koło dostawało z POW przydział kilometrów, na początek w ilości 300.
Zarząd koła po odwołaniu do PZŁ przyjął do koła W.Szczęśniaka i kol. F.Wosiaka.

10.05.69 po zdaniu egzaminów przyjęty został kol.T.Jasek

14.12.69 - Królem polowania na zające w został kol.H. Mechler który strzelił 6 zajęcy z 41 pozyskanych.
Odeszli służbowo przeniesieni poza garnizon kol. Zb.Konszon,Ź.Błędniak i kol. M.Kozik

początek 70' - na terenie Dębicy i Ramlewa przeprowadzono polowanie na zające. W 14 strzelb upolowano 29 zajęcy prowadzącym polowanie był kol.A. Olszewski, królem zastał kol. Wł. Sosnowski / 4 zające /
W kwietniu 70' nasi myśliwi brali udział w akcji zalesiania /3 ha, dębu i sosny/.
W dniu 17.05.1970 - na zebraniu wybrano nowy Zarząd w składzie:

 •                          Prezes                         M.Zając
 •                          Łowczy                        A.Łykowski
 •                          Sekretarz                    G.Jankowski
 •                          Skarbnik                      H.Mechler
 •  
 •                          Przew. KR                    M.Magiera
 •  

 

 


 

Dodaj komentarz!!!!! ZABEZPIECZENIE PRZED SPAMEM I ROBOTAMI INTERNETOWYMI !!!!!Joomla CAPTCHA

Gościmy na stronie ...

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.

Znajdź na stronie ...